ALT-EDIC søger en direktør til at drive arbejdet med europæisk sprogteknologi

16. april 2024

STILLINGSOPSLAG  

Direktør for alliancen for sprogteknologier — europæisk konsortium for digital infrastruktur (ALT-EDIC)
Ansøgningsfrist (CET): 31. maj 2024, 12:00 CET
Jobstilling: Direktør (administrerende direktør og juridisk repræsentant).
Arbejdsgiver: ALT-EDIC
Kontrakt: Fuldtidsbeskæftigelse i tre år med mulighed for forlængelse
Bruttoløn: Fra 124,092 EUR til 166,056 EUR pr. år afhængigt af kvalifikationer og anciennitet. 
Arbejdstid: Fuld tid.
Beliggenhed: Lokalerne på ALT-EDIC's lovpligtige sæde — Cité internationale de la langue française, Château de Villers-Cotterêts, 1 Pl. Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts
Arbejdssprog: Engelsk.
Dagligt sprog: Fransk.

Generelt resumé

ALT-EDIC søger en direktør, der skal lede Alliancen for Sprogteknologi EDIC (ALT-EDIC), et europæisk konsortium for digital infrastruktur (et af de første), der har til formål at udvikle en fælles europæisk infrastruktur inden for sprogteknologi med særligt fokus på store sprogmodeller. ALT-EDIC søger at forbedre den europæiske konkurrenceevne, øge tilgængeligheden af europæiske sprogdata og opretholde Europas sproglige mangfoldighed og kulturelle rigdom. 

ALT-EDIC blev officielt oprettet den 7. februar 2024 ved Europa-Kommissionens med gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/458. ALT-EDIC, der koordineres af Frankrig, omfatter tolv medlemsstater (Bulgarien, Kroatien, Frankring, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Holland, Polen, Slovenien og Spanien) og syv observerende medlemsstater (Østrig, Belgien, Danmark, Estland, Malta, Rumænien og Slovakiet). ALT-EDIC's bestyrelse er medlemsforsamlingen (AoM).

Følgende fremgår af vedtægterne:
ALT-EDIC's rolle er at gennemføre flerlandeprojektet (MCP): Alliance for sprogteknologier i Den Europæiske Union — ALTEU inden for det aktivitetsområde, der er opført i bilaget til Digital Decade Programmet med titlen: European common data infrastructure and services. I den forbindelse vil sprogdækningen fokusere på de officielle sprog i alle EU- og EØS-medlemsstater og kan udvides til at omfatte andre socialt og økonomisk relevante sprog for at støtte Den Europæiske Unions indsats for ligestilling, inklusion og tilgængelighed samt den internationale konkurrenceevne på markedet og økonomisk vækst.

ALT-EDIC's handlingsplan fokuserer på fem tematiske områder: 

 1. Data: udvikle en central platform for europæiske sprogressourcer og indsamle datasæt af høj kvalitet med udgangspunkt i det fælleseuropæiske Language Data Space. Det vil være et særligt fokus at skabe strategiske data for sprog med lav ressource. 
 2. Eksisterende sprogmodeller: indsamle open source-modeller, finjustere, reducere og optimere dem til brug i europæiske SMV'er og tilvejebringe metoder til evaluering, certificering og normalisering af dem.
 3. Nye sprogmodeller: lancere nye open source-modeller (herunder modeller med multimodal kapacitet), effektivt koordinere adgangen til EuroHPC-computere for EU's virksomheder og industrier og yde støtte til offentlige og private eksperter med henblik på at udvikle nye modelle
 4. Evaluering, certificering og normalisering: tilvejebringe metoder til imødegåelse af potentiel diskrimination og bias, der indføres ved behandling af naturligt sprog.
 5. Økosystem: udvikle en nystartet inkubator for virksomheder, der deltager i ALT-EDIC, fremme forbindelser mellem industri og forskning, fungere som en central aktør i den europæiske koordinerede plan for kunstig intelligens, samle og styrke det sprogteknologiske aktørlandskab, yde målrettet støtte til institutioner til investering i livslang læring og udvikle kulturelle programmer baseret på kunstig intelligens til sprogbrug.

ALT-EDIC opererer på et ikke-kommercielt grundlag men kan udføre begrænsede kommercielle aktiviteter, forudsat at de er tæt forbundet med ALT-EDICs hovedopgaver, og at de ikke går på kompromis med opfyldelsen heraf. Enhver indkomst, der genereres af disse begrænsede økonomiske aktiviteter, anvendes af ALT-EDIC til at fremme sit formål.


Yderligere oplysninger findes på https://language-data-space.ec.europa.eu/related-initiatives/alt-edic_en 

Direktørens mandat

I en direktør søger ALT-EDIC en erfaren leder, der vil fungere som juridisk repræsentant for ALT-EDIC.
Direktørens opgave er at lede udviklingen af ALT-EDIC til fuldt modne og operationelle tjenester. Direktøren udfører den daglige ledelse af ALT-EDIC med rettidig omhu og i overensstemmelse med ALT-EDIC's vedtægter og gennemførelsesbestemmelser, bestyrelsens anvisninger og resolutioner og gældende love.
Direktøren leder ALT-EDIC-teamet, og han/hun aflægger rapport til bestyrelsen af ALT-EDIC.
Direktøren er ansvarlig for udarbejdelsen og forelæggelsen af strategiske, tekniske, videnskabelige, juridiske, budgetmæssige og administrative vurderinger for bestyrelsen og for udarbejdelsen og forelæggelsen af den årlige aktivitetsplan og aktivitetsrapport.

Pligter (fra ALT-EDIC’s gennemførelsesbestemmelser (vedtægter)

Direktøren er ansvarlig for forberedelsen og gennemførelsen af de beslutninger og programmer, der skal vedtages af bestyrelsen i samråd med det strategiske orienteringsudvalg. Direktøren bistås ved udførelsen af sine opgaver af ALT-EDIC-teamet. 


Direktøren har forskellige ansvarsområder for at sikre en effektiv forvaltning og koordinering af ALT-EDIC. Disse opgaver omfatter:

 1.  Juridisk repræsentation: Direktøren fungerer som juridisk repræsentant for ALT-EDIC i alle sager, undtagen dem, der er udpeget til generalforsamlingen i henhold til loven.
 2. Daglig ledelse: Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse af ALT-EDIC's aktiviteter og aktiviteter.
 3. HR: Direktøren er ansvarlig for ansættelsen af ALT-EDIC-teamet og fører tilsyn med det arbejde, der udføres af rekrutteret personale og udstationeret personale (i alt 20 personer med internationale profiler). 
 4. Økonomisk forvaltning: Direktøren forvalter ALT-EDIC-budgettet i overensstemmelse med beslutninger truffet af bestyrelsen.
 5. Gennemførelse af afgørelser: Direktøren sikrer, at bestyrelsens beslutninger gennemføres korrekt.
 6. Tilsyn med forvaltningen: Direktøren fører tilsyn med ALT-EDIC's ledelsesstruktur i samarbejde med generalforsamlingen og andre styrende organer.
 7. Administration af medlemskab: Direktøren sikrer, at nye medlemmer opfylder de fastlagte kriterier, inden de tilmelder sig ALT-EDIC, og forvalter de praktiske vilkår i forbindelse med medlemskab.
 8. Strategisk planlægning: Direktøren bidrager til udarbejdelsen af strategiske planer for ALT-EDIC på grundlag af anbefalinger fra det strategiske orienteringsudvalg.
 9. Koordinering med industrien: Direktøren samarbejder med interessenter i industrien, herunder virksomheder og SMV'er, for at lette deres deltagelse i sprogteknologisk udvikling i Europa.
 10. Industrikonsortium: Direktøren deltager i det strategiske orienteringsudvalg. 
 11. Samarbejdsaktiviteter: Direktøren kan uddelegere koordineringen af specifikke arbejdsgrupper eller samarbejdsaktiviteter til de deltagende lande i overensstemmelse med de interne regler, der er fastlagt af ALT-EDIC.
 12. Ressourceallokering: Direktøren fordeler i samråd med generalforsamlingen opgaver og ansvarsområder mellem medlemmerne, herunder overvejelser om nationale ressourcecentre oprettet af EØS-medlemsstaterne.
 13. Andre opgaver som defineret af bestyrelsen: Ud over ovennævnte ansvarsområder skal direktøren overtage andre opgaver, som vil blive fastlagt af bestyrelsen i overensstemmelse med ALT-EDIC-strategien, forudsat at de finansielle og menneskelige ressourcer er til rådighed og er tilstrækkeligt fordelt. 

Kvalifikationskrav

Ansøgere vil kun komme i betragtning til udvælgelsesfasen på grundlag af følgende formelle krav, der skal være opfyldt inden ansøgningsfristen:

 • Nationalitet: den udnævnte direktør skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der deltager i ALT-EDIC som medlem.
 • Universitetsgrad eller eksamensbevis: den udnævnte direktør skal have: 
      — enten en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, helst inden for STEM, Computational Linguistics eller Natural Language Processing (NLP), hvor den normale universitetsuddannelse er 4 år eller derover  — eller et uddannelsesniveau, der svarer til afsluttede universitetsstudier, der er afsluttet med et eksamensbevis, helst inden for STEM, Computational Linguistics eller Natural Language Processing (NLP), og relevant erhvervserfaring af mindst 1 års varighed, hvor den normale universitetsuddannelse er på mindst 3 år (denne erhvervserfaring på et år kan ikke medtages i den erhvervserfaring, der kræves nedenfor).
 • Erhvervserfaring: ansøgerne skal have mindst 10 års erhvervserfaring efter endt uddannelse på et niveau, som ovennævnte kvalifikationer giver adgang til
 • Ledelseserfaring: mindst 5 års erhvervserfaring efter kandidatuddannelsen skal være opnået i en stilling, der indebærer organisationsledelse. Ledelse på internationalt plan vil blive betragtet som et aktiv. 

Øvrige kompetencer og erfaringer

Til stillingen kræves følgende kompetencer:

 • Dokumenteret erfaring med at lede store og komplekse projekter eller initiativer i internationale sammenhænge. 
 • Dokumenteret erfaring med ledelse af organisation, budget og personale på seniorniveau. 
 • Demonstreret evne til at arbejde sammen med forskellige interessenter.
 • Dokumenteret erfaring med at lede professionelt personale og effektivt samarbejde med en bred vifte af personer.
 • Dokumenteret erfaring med at operere på multinationalt plan og med internationale institutioner og finansieringsorganer, særligt Europa-Kommissionen.
 • Demonstreret evne til at opstille en langsigtet vision for en international organisation og midlerne for dens opnåelse.
 • Fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsfærdigheder samt PR-færdigheder.
 • Evne til at forhandle i komplekse og krævende situationer.
 • Solid forståelse af sprogteknologier, Computational Linguistics og Natural Language Processing.
 • Høj færdighed i det engelske sprog.

Ønskede egenskaber

Direktørens ønskede egenskaber er:

 • Kandidatgrad eller tilsvarende erfaring (helst i STEM, Computational lingvistik eller naturlig sprogbehandling).
 • Kendskab til landskabet inden for sprogteknologi i Europa.
 • Kendskab til internationale sprogteknologiske forskningsinstitutioner, organisationer, infrastrukturer og andre relevante organer.
 • Flydende fransk ved siden af engelsk
 • Kendskab til fransk lovgivning, især beskæftigelse og HR. 

Arbejdsvilkår

 • Fuld dedikation.
 • Hovedarbejdspladsen vil være ALT-EDIC's vedtægtsmæssige hjemsted i Villers-Cotterêts, Frankrig;
 • Direktøren vil have en kontrakt i henhold til fransk lov.
 • Opgaverne vil omfatte rejser i og uden for Europa;
 • Tilgængelighed kan lejlighedsvis kræves ud over den daglige arbejdstid;
 • Den første prøvetid er 3 (tre) måneder og kan forlænges én gang. 

Udvælgelsesprocedure

ALT-EDIC's udvælgelses- og rekrutteringsproces er gennemsigtig og ikkediskriminerende. Alt-EDIC giver lige beskæftigelsesmuligheder for alle ansøgere. ALT-EDIC's udvælgelses- og rekrutteringsproces vil blive gennemført på engelsk.
Ansøgninger stiles til formanden for ALT-EDIC’s bestyrelse, Thibault Grouas, og sendes pr. e-mail til følgende modtagere: thibault.grouas@culture.gouv.fr og etronci@welcomeurope.com, som en enkelt pdf-fil, med følgende e-mail-emne "Application for the ALT-EDIC Director position" senest den 31. maj 2024 kl. 12.00 CET. 

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter på engelsk:

 • Et følgebrev, der beskriver og dokumenterer ansøgerens egnethed til stillingen, og hvordan han/hun kan lede ALT-EDIC's aktiviteter og udføre ALT-EDIC-missionerne.
 • Ansøgerens CV.
 • Navn og kontaktoplysninger på mindst tre personer som reference for tidligere erhvervserfaring.
 • Maksimal 1-siders vision statement om hvor ALT-EDIC vil være om 5 år sammen med relevante planer og planlagte trin.


Den første udvælgelsesrunde skal ske på grundlag af den skriftlige ansøgning, vision statement og vedlagte CV. Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til en samtale af udvælgelseskomitéen. 

Det forventes, at direktøren vil blive udvalgt i begyndelsen af august 2024, og at han/hun vil tiltræde stillingen senest i september 2024.

Eventuelle specifikke forespørgsler om denne ledige stilling skal sendes til: thibault.grouas@culture.gouv.fr og etronci@welcomeurope.com.

 


 

Billedet er AI-genereret med prompten "den europæiske alliance for sprogteknologi."